Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on yhdistyksen Saimaan Tiimiyrittäjäakatemia ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.12.2023. Viimeisin
muutos 1.12.2023

 1. Rekisterinpitäjä
  Saitemia – Saimaan Tiimiyrittäjäakatemia ry, 3074571-6
  Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Elmeri Vikki, elmeri.vikki@student.lab.fi + 358 404 192 002
 3. Rekisterin nimi
  Saitemia
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
  käsittelylle on
  – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
  yksiselitteinen)
  – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  – laki (mikä)
  – julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
  – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta,
  työsuhde, jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen
  ylläpito, markkinointi tms.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio,
  yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet,
  verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa,
  tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut
  asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  Jos rekisteröityjen ryhmiä on useita (esim. asiakasrekisteri ja
  markkinointirekisteri), listaa ne sekä niiden tietosisältö pääpiirteissään.
  Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot
  esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.
  Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille
  välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm.
  tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta
  varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.
  Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
  kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
  luovuttaa tietojaan.
  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä
  myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta
  yrityksiltä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista
  siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista
  suostumusta.
  Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat
  tai vastaanottajaryhmät (myös henkilötietojen käsittelijät/alihankkijat), niihin
  liittyvät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä siirtoperusteet, jos tietoja
  siirretään EU:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
  käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
  Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
  huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
  tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
  kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
  työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
  tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
  puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
  tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
  kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
  kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä
  on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
  henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt
  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
  vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *